Shipmates V to Z

 


Vickers, Gordon (Vick)
Sealion
1974-1975
Oberon
1975-1976
Porpoise
1976-1977
Orpheus
1977-1979
Gordon (Vick) Vickers